Podmínky pronájmu

I. Základní ustanovení

I.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran Smlouvy o nájmu movité věci (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi podnikající fyzickou osobou nezapsanou v obchodním rejstříku Lubor Knotek - ABONETA, IČ: 72884177, s místem podnikání na adrese Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové (dále jako „pronajímatel“), jako pronajímatele, na straně jedné, a nájemcem na straně druhé.

I.2 Tyto VSP tvoří nedílnou součást Smlouvy, a užijí se ve všech případech, kdy nebude přímo ve Smlouvě obsaženo ujednání od VSP odchylné.

I.3 Otázky neupravené Smlouvou ani VSP se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni podpisu Smlouvy.

II. Předmět a náležitosti Smlouvy

II.1 Předmětem Smlouvy je nájem movitých věcí - včetně příslušenství, je-li tak ve Smlouvě dohodnuto – uvedených ve Smlouvě či případném Dodatkovém listu/listech (dále jako „zařízení“) nájemci za podmínek stanovených Smlouvou a těmito VSP.

II.2 Dodatkový list představuje dodatek ke Smlouvě, rozšiřující předmět této Smlouvy o zařízení v něm uvedená. Nájemce svým podpisem při převzetí zařízení uvedeného v Dodatkovém listu stvrzuje svou vázanost Smlouvou a VSP, které jsou její součástí, i pokud jde o nájem zařízení uvedeného v Dodatkovém listu.

II.3 Nájemcem je fyzická osoba (podnikatel nebo spotřebitel), která přebírá zařízení od pronajímatele. Pronajímatelem se rozumí též zaměstnanci pronajímatele nebo osoby oprávněné za něho jednat.

II.4 Před předáním prvního zařízení nájemci vyplní pronajímatel do Smlouvy identifikační údaje nájemce zjištěné z jeho osobního dokladu, kontaktní údaje sdělené nájemcem a datum uzavření Smlouvy. Obě strany projeví svou vůli být vázány Smlouvou a těmito VSP svými podpisy na Smlouvě (pod článkem III. Smlouvy).

II.5 Před předáním konkrétního zařízení nájemci vyplní pronajímatel do příslušného oddílu článku II. Smlouvy typ pronajímaného zařízení, jeho výrobní číslo a případné příslušenství předávané nájemci se zařízením, sjednanou dobu trvání nájmu (včetně nejzazší lhůty pro případ prodloužení nájmu – kolonka NEJPOZDĚJI DO – byla-li tato sjednána), denní sazbu (či sazby) nájemného, místo a účel nasazení zařízení (pracovní, hobby apod.), den předání zařízení nájemci, technický stav zařízení k tomuto dni, a výši inkasované kauce, byla-li pronajímatelem stanovena. Převzetí zařízení potvrdí nájemce svým podpisem v příslušném oddílu článku II. Smlouvy. Pro zařízení zapisovaná do Dodatkového listu platí tento postup analogicky.

II.6 Po skončení nájmu resp. vrácení zařízení vyplní pronajímatel do Smlouvy datum vrácení zařízení nájemcem, technický stav zařízení a/nebo příslušenství, a toto potvrdí svým podpisem. výši nájemného, výši náhrady za opotřebení zařízení a/nebo příslušenství, celkovou částku k úhradě (nájemné a náhradu za opotřebení) a toto potvrdí svým podpisem. Kolonky týkající se výše nájemného a případné náhrady za opotřebení zařízení a/nebo příslušenství za dobu nájmu pronajímatel vyplní při vyúčtování nájemného, tj. před platbou v hotovosti nebo vystavením faktury (viz článek IV. VSP). Pro zařízení zapisovaná do Dodatkového listu platí tento postup analogicky.

III. Doba trvání a další podmínky nájmu

III.1 Počátkem nájmu zařízení je jeho převzetí nájemcem. Převzetí zařízení ve stavu způsobilém k řádnému užívání a obeznámenost s provozem zařízení (např. bezpečnostní pokyny, specifikace provozních kapalin) stvrzuje nájemce svým podpisem v příslušném oddílu článku II. Smlouvy či případného Dodatkového listu.

III.2 Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, zařízení se předává i vrací v provozovně pronajímatele. Veškeré náklady na přepravu zařízení během trvání nájmu, jakož i na přepravu zařízení do provozovny pronajímatele po jeho skončení, hradí nájemce, a to i v případě, že bylo dohodnuto zajištění přepravy zařízení pronajímatelem (pronajímatel vyúčtuje náklady na přepravu nájemci).

III.3 Nájem se sjednává individuálně pro každé zařízení uvedené v článku II. Smlouvy či v případném Dodatkovém listu, a to na dobu určitou, vymezenou u konkrétního zařízení v kolonkách OD a DO. Nájemce má právo dohodnout se před začátkem nájmu na možnosti jednorázového prodloužení nájmu, a to do data, jež bude následně pronajímatelem uvedeno do kolonky NEJPOZDĚJI DO. Uplynutím doby OD-DO nájem zařízení zaniká, neoznámí-li během této doby nájemce pronajímateli, že využívá svého práva na prodloužení nájmu zařízení. V případě prodloužení nájmu tento zanikne až uplynutím dne uvedeným v kolonce NEJPOZDĚJI DO. Před uplynutím doby nájmu je nájemce povinen vrátit zařízení pronajímateli. Prodlení s vrácením zařízení se považuje za hrubé porušení Smlouvy, za něž je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši příslušné Denní sazby nájemného OD-DO, zvýšené o 30% (slovy třicet procent), za každý i jen započatý kalendářní den prodlení. Zánik nájmu nemá na tuto sankci vliv.

III.4 Nájem končí kromě uplynutí doby nájmu též vrácením zařízení pronajímateli. Nájemce je oprávněn vrátit zařízení před uplynutím doby nájmu uvedené ve Smlouvě. V takovém případě hradí nájemné

podle denní sazby sjednané jako Denní sazba nájemného OD-DO, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

III.5 V případě hrubého porušení Smlouvy je pronajímatel rovněž oprávněn ukončit nájem výpovědí Smlouvy jako celku (tímto úkonem končí nájem všech zařízení uvedených ve Smlouvě a případném Dodatkovém listu/listech). Je-li v rozhodné době s týmž nájemcem uzavřeno více nájemních smluv, je pronajímatel oprávněn ukončit ve smyslu tohoto ujednání i ostatní smlouvy nájemce. Stejný postup může pronajímatel uplatnit v případě zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení, kterým bude postižen majetek nájemce nebo osoby, pro kterou tento plnil pracovní úkoly, k čemuž si pronajal zařízení. Účelem tohoto opatření je předejití (neoprávněnému) zahrnutí majetku pronajímatele (předmětu nájmu) do soupisu majetku povinného/dlužníka. Nájemce je v případě ukončení nájmu povinen bezodkladně vrátit veškerá dotčená zařízení pronajímateli. Ukončení nájmu dle tohoto ustanovení nemá vliv na úpravu prodlení nájemce a nároku na smluvní pokutu dle bodu III.3 VSP.

III.6 Nájem lze ukončit rovněž písemnou dohodou smluvních stran.

IV. Nájemné, kauce a platební podmínky

IV.1 Pronajímatel je oprávněn podmínit předání zařízení nájemci složením kauce ve výši, kterou pronajímatel stanoví. V případě ukončení nájmu za situace, kdy má pronajímatel za nájemcem nevypořádanou pohledávku, náleží pronajímateli zadržovací právo ke kauci. Složenou kauci je pronajímatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám, které mu vzniknou vůči nájemci v souvislosti s pronájmem zařízení (zejména neuhrazené nájemné).

IV.2 Nájemné se hradí podle denní sazby nájemného stanovené pronajímatelem, a to za každý byť i jen započatý kalendářní den trvání nájmu.

IV.3 V případě platby nájemného v hotovosti vyúčtuje pronajímatel nájemné za dobu nájmu a vystaví nájemci pokladní doklad.

IV.4 V případě úhrady nájemného proti faktuře bude nájemné nájemci vyúčtováno fakturou–daňovým dokladem s uvedeným číslem Smlouvy. Přílohou faktury bude kopie Smlouvy a případného Dodatkového listu. Faktury budou v případě nájmu trvajícího déle než jeden měsíc vystavovány v měsíčních intervalech, při nájmu kratším než jeden měsíc bez zbytečného odkladu po skončení nájmu.

IV.5 Faktura je daňovým dokladem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud nebude faktura obsahovat údaje předepsané zákonem nebo stanovené těmito VSP, je nájemce oprávněn ji vrátit pronajímateli bez zaplacení, s uvedením důvodů nesouladu faktury se zákonem nebo VSP. V takovém případě se přerušuje plynutí doby splatnosti faktury, a tato počíná znovu od počátku běžet dnem doručení opravené (nové) faktury, souladné se zákonem a VSP.

IV.6 Závazek nájemce k úhradě je splněn dnem připsání finančních prostředků na účet pronajímatele uvedený na faktuře nebo úhradou v hotovosti v provozovně pronajímatele. S výjimkou hotové platby je nájemce povinen platbu identifikovat pomocí variabilního symbolu totožného s číslem Smlouvy. Připadne-li den splatnosti na den, který není dnem pracovním, je plnění splatné nejblíže následující pracovní den. Je-li nájemce podnikatelem a sjednaný účel nájmu zařízení je spojen s výdělečnou činností nájemce, je pronajímatel v případě prodlení s úhradou oprávněn nárokovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Není-li nájemce podnikatelem, vzniká pronajímateli v případě prodlení druhé smluvní strany nárok na zákonný úrok z prodlení.

V. Provoz zařízení v průběhu nájmu a odpovědnost smluvních stran

V.1 Nájemce je povinen užívat zařízení pouze v místě, a pouze k účelu, které byly v daném případě sjednány. Jednání nájemce v rozporu s tímto ustanovením se považuje za hrubé porušení smlouvy. Změna místa a účelu nasazení je možná pouze se souhlasem pronajímatele.

V.2 Nájemce není oprávněn uzavřít ohledně předmětu nájmu žádné smlouvy zasahující vlastnické právo pronajímatele (zejména podnájemní a zástavní smlouvy či smlouvy o výpůjčce) ani činit v tomto smyslu jakékoliv úkony. Smlouvy a úkony odporující tomuto ustanovení jsou od počátku neplatné a nájemce je povinen nahradit pronajímateli veškeré náklady a eventuální škody vzniklé následkem právního jednání nájemce ve smyslu tohoto ustanovení.

V.3 Nájemce je povinen dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze zařízení, byl-li mu tento předán, a v ostatních případech se řídit pokyny pronajímatele zejména ohledně údržby zařízení, a tuto provádět tak, aby nedocházelo k opotřebení zařízení nad běžnou míru. Tím je míněna zejména pravidelná kontrola stavu provozních kapalin. Rovněž je povinen předcházet vzniku škody na zařízení. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do konstrukce zařízení nebo zařízení používat s nestandardními přídavnými zařízeními nebo zařízeními jiných výrobců. Při porušení těchto povinností nese náklady na odstranění škody na zařízení či jeho uvedení do původního stavu. Nájemce rovněž není oprávněn jakkoliv manipulovat s identifikačními znaky výrobce zařízení nebo pronajímatele na zařízení, ani tyto jakkoliv zakrývat.

V.4 Nájemce nese náklady na spotřebu pohonných hmot, doplňování provozních kapalin (nikoliv na jejich výměnu) a mytí/čištění zařízení. Pronajímatel má nárok též na náhradu za opotřebení zařízení a/nebo příslušenství nad běžnou míru, a to ve výši, kterou stanoví při vrácení zařízení. Výměnné záběrové části zařízení (např. břity, řezací kotouče) budou účtovány nájemci pouze v případě, že při

převzetí bude zařízení osazeno těmito součástkami novými a v průběhu nájmu dojde k jejich úplnému (100%) opotřebení.

V.5 Nájemce je povinen zabezpečit, aby zařízení bylo po celou dobu nájmu používáno pouze osobami k tomu způsobilými a řádně proškolenými, a nese veškerou odpovědnost za následky vyvolané porušením této jeho povinnosti. To platí obdobně pro údržbu zařízení.

V.6 Pronajímatel je oprávněn provádět namátkovou kontrolu plnění povinností nájemce.

V.7 Nájemce nese plnou odpovědnost za škody a závady vzniklé na zařízení v době trvání nájmu (případně až do okamžiku vrácení zařízení pronajímateli v případě ukončení nájmu před vrácením zařízení). To platí i v případě ukončení nájmu podle článku III.5 VSP. Nájemce rovněž plně odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s provozem zařízení, ať už nájemci samému nebo třetím osobám, a to včetně škod na zdraví. Výjimky z odpovědnosti za škodu stanoví právní předpis.

V.8 V případě vzniku škody na zařízení v době trvání nájmu je nájemce povinen neprodleně o tomto vyrozumět pronajímatele. Neoznámení vzniku škody či její oznámení nikoliv bezodkladné se považuje za hrubé porušení Smlouvy. Pronajímatel po seznámení se stavem zařízení vyčíslí písemně výši škody. Nájemce se zavazuje tuto písemně uznat. V případě odmítnutí uznání škody nájemcem propadá ve prospěch pronajímatele ke kompenzaci škody vzniklé na zařízení kauce složená nájemcem při uzavření nájemní smlouvy, resp. její část odpovídající výši škody, byla-li kauce vyšší než vzniklá škoda. Pokud kauce nebude k pokrytí škody dostačující, je pronajímatel oprávněn domáhat se úhrady rozdílu mezi oběma částkami po nájemci. Tím nejsou dotčeny ostatní nároky pronajímatele (zejména nárok na neuhrazené nájemné). Obdobně bude postupováno i v případě ztráty zařízení či jeho odcizení.

V.9 V případě poruchy zařízení v době trvání nájmu je nájemce povinen neprodleně o tomto vyrozumět pronajímatele. Neoznámení vzniku poruchy či její oznámení nikoliv bezodkladné se považuje za hrubé porušení Smlouvy. Nájemce není oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob opravy zařízení bez souhlasu pronajímatele. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, nese veškeré náklady na opravu zařízení v plné výši nájemce. To platí i v případě ukončení nájmu podle článku III.4.

VI. Komunikace mezi stranami Smlouvy

VI.1 Smluvní strany ujednávají, že fakturace nájemného, nákladů na přepravu zařízení apod. bude probíhat písemně, a to buď pomocí poštovních zásilek zasílaných doporučenou poštou na adresu nájemce uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo osobním předáním faktury nájemci oproti jeho podpisu. Případná komunikace týkající se nároků nájemce vůči pronajímateli vzniklých v souvislosti se Smlouvou bude probíhat pomocí poštovních zásilek zasílaných doporučenou poštou na adresu pronajímatele uvedenou v záhlaví Smlouvy. V ostatních případech jsou nájemce i pronajímatel oprávněni činit úkony (oznámení apod.) kromě výše uvedené písemné formy také telefonicky nebo elektronickou poštou za využití kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě. Prokazatelnost úkonu je věcí strany, která z něj vyvozuje pro sebe příznivé důsledky (např. nájemce předchází porušení svých povinností či pronajímatel činí opatření k ochraně svého majetku).

VI.2 Nebude-li adresát zastižen, doručovaná zásilka se uloží na pobočce pošty a adresát se vhodným způsobem vyzve k vyzvednutí zásilky. Nevyzvedne-li si zásilku ve lhůtě patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. To platí i tehdy, jestliže se adresát na uvedené adrese fakticky nezdržuje. V případě odepření převzetí se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odmítnuto.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

VII.1 Nájemce bere na vědomí, že si pronajímatel za účelem průkazné identifikace nájemce (zejména pro případ nutnosti vymáhání nároků vzniklých z nájemního vztahu založeného Smlouvou) pořídí fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu nebo jiného obdobného osobního dokladu nájemce.

VII.2 Pro tento účel uděluje nájemce pronajímateli souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů nájemce, jakož i k jejich zabezpečování a ochraně v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“). Toto poskytnutí osobních údajů je ve smyslu ZOOÚ dobrovolné. Nájemce uděluje souhlas v souladu s jeho účelem na dobu existence nároků pronajímatele vůči jeho osobě vzniklých v souvislosti se Smlouvou, a to v rozsahu údajů uvedených v osobním dokladu nájemce, včetně rodného čísla, k jehož zpracování je tento souhlas vyžadován dle z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Osobní údaje bude zpracovávat pouze pronajímatel a nebudou zpřístupněny dalším osobám. Nájemce má právo žádat informace ve smyslu § 12 ZOOÚ a vysvětlení či odstranění závadného stavu, jakož i náhradu újmy ve smyslu § 21 ZOOÚ.

VIII. Závěrečné ustanovení

VIII.1 Nájemce prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito VSP, s jejich obsahem souhlasí a považuje je za nedílnou součást Smlouvy. VSP ve standardní samostatné podobě nájemce obdrží na vyžádání od pronajímatele v jeho provozovně. VSP jsou rovněž dostupné na internetových stránkách pronajímatele www.aboneta.cz.